Krynica-Zdrój: Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ ul. Świdzińskiego 4
Numer ogłoszenia: 182071 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 129623 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 018 4146900, 4146387, faks 018 4146240.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ ul. Świdzińskiego 4.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zamówienie poniżej 134 000 euro..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Vortex Energy Polska Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 26, Szczecin fax 91 484 31 11, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 455555,10

  • Oferta z najniższą ceną: 455555,10 / Oferta z najwyższą ceną: 505301,22

  • Waluta: PLN .