Ustka: Roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne w budynku nr 260 w kompleksie wojskowym m. Ustka
Numer ogłoszenia: 183769 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141267 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Lędowo-Osiedle 1N, 76-271 Ustka, woj. pomorskie, tel. 261 231 377, faks 261 231 578.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne w budynku nr 260 w kompleksie wojskowym m. Ustka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne w budynku nr 260 w kompleksie wojskowym m. Ustka. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.31.60.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • RMGGK Gracjan Grabosz Karnicki, Głobino 34, 76-200 Słupsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67589,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 75100,27

  • Oferta z najniższą ceną: 75100,27 / Oferta z najwyższą ceną: 75100,27

  • Waluta: PLN .