Warszawa: Na dostawę produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego określonych w 4 pakietach.
Numer ogłoszenia: 183771 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 84873 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 43 12 312, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na dostawę produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego określonych w 4 pakietach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego określonych w 4 pakietach: -Pakiet nr 1: Płyny infuzyjne, płyny do dializ; -Pakiet nr 2: Produkty lecznicze do żywienia pozajelitowego; -Pakiet nr 3: Diety do żywienia dojelitowego; -Pakiet nr 4: Produkty lecznicze..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.21.00-8, 33.69.25.00-2, 33.69.28.00-5, 33.61.20.00-3, 33.62.10.00-9, 33.69.22.00-9, 33.61.60.00-1, 33.61.70.00-8, 33.69.25.10-5, 33.61.50.00-4, 33.62.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: -Pakiet nr 1: Płyny infuzyjne, płyny do dializ.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bialmed Sp. z o.o. ka, ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49845,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 51900,48

 • Oferta z najniższą ceną: 51900,48 / Oferta z najwyższą ceną: 51900,48

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: -Pakiet nr 2: Produkty lecznicze do żywienia pozajelitowego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 322566,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 292931,64

 • Oferta z najniższą ceną: 292931,64 / Oferta z najwyższą ceną: 292931,64

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: -Pakiet nr 3: Diety do żywienia dojelitowego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13593,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14399,91

 • Oferta z najniższą ceną: 14399,91 / Oferta z najwyższą ceną: 14399,91

 • Waluta: PLN .


Część NR: 4   

Nazwa: -Pakiet nr 4: Produkty lecznicze.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; SERVIER POLSKA SERVICES Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5611,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4372,05

 • Oferta z najniższą ceną: 4372,05 / Oferta z najwyższą ceną: 4372,05

 • Waluta: PLN .