Sochaczew: opaski żołądkowe i balony wewnątrzżołądkowe do chirurgicznego leczenia otyłości
Numer ogłoszenia: 183775 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94169 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie, tel. 046 8649521, faks 046 8649525.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opaski żołądkowe i balony wewnątrzżołądkowe do chirurgicznego leczenia otyłości.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa opasek żołądkowych i balonów wewnątrzżołądkowych do chirurgicznego leczenia otyłości z podziałem na dwa zadania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • COVIMED Sp. z o.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29790,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 28290,00

  • Oferta z najniższą ceną: 28290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 57000,00

  • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • VARIMED Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 03-846 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41550,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 32160,00

  • Oferta z najniższą ceną: 32160,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38550,00

  • Waluta: PLN .