Opatówek: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach: Zduny ul. Długa, Szulec, Sierzchów
Numer ogłoszenia: 183779 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121995 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach: Zduny ul. Długa, Szulec, Sierzchów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zduny ul. Długa gm. Opatówek 1. Roboty przygotowawcze - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - wytyczenie drogi przez geodetę - 0,89 km - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 4 szt. 2. Regulacja pionowa urządzeń - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 35 szt. - Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 10 szt. 3. Remont przepustów drogowych - Remonty przepustów rurowych pod drogą - ławy żwirowe wraz z rozbiórką istniejącego przepustu oraz robotami ziemnymi - 8,00 m3. - Remonty przepustów rurowych z rur PVC ( nośność min. 40 t ) o średnicy 30 cm- 20,00 mb. - Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm - 4 szt. 4. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm ( 890 m x 3,5 m ) - 3115 m2. - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 ( 890 m x 3,5 m ) - 3115 m2. - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5-120 t ( 890 m x 3,5 m ) - 2670 m2 5. Roboty wykończeniowe - Obsypanie krawędzi jezdni kruszywem łamanym 0-31,5 o szerokości 25 cm oraz gr. 8 cm - 445 m2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 36 w m. Szulec gm. Opatówek 1. Roboty przygotowawcze - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - wytyczenie drogi przez geodetę - 0,75 km - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 2 szt. 2. Remont przepustów drogowych - Remonty przepustów rurowych pod drogą - ławy żwirowe wraz z rozbiórką istniejącego przepustu oraz robotami ziemnymi - 4,00 m3. - Remonty przepustów rurowych z rur PVC ( nośność min. 40 t ) o średnicy 30 cm- 12,00 mb. - Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm - 2 szt. 3. Poszerzenia drogi - Koryta o głęb. 21 cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału ( 750 m x 0,5 m x 2 ) - 750,00 m2. - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV ( 750 m x 0,5 m x 2 ) - 750,00 m2. - Dolna warstwa - podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm ( 750 m x 0,5 m x 2 ) - 750,00 m2. - Górna warstwa - podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm ( 750 m x 0,5 m x 2 ) - 750 m2. 4. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej - Górna warstwa - podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm ( 750 m x 4,5 m jezdnia - 3375 m2 - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy: zużycie emulsji 0,5kg/m2 ( 750 m x 4,5 m jezdnia - 3375 m2. - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t ( 750 m x 4,5 m jezdnia - 3000 m2. 5. Roboty wykończeniowe - Formowanie poboczy z gruntu gr.10cm.kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi ( 750 m x 0,5 m x 2 x 0,1 - 75 m3. - Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III wraz z uzupełnieniem ziemią ( 750 m x 0,5 m x 2 - 750 m2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr. 71 w m. Sierzchów gm. Opatówek 1. Roboty przygotowawcze - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - wytyczenie drogi przez geodetę - 0,7 km - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 4 szt. 2. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej - Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ( 700 m x 4,0 m ) - 2800 m2. - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 ( 700 m x 4,0 m ) - 2800 m2. - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t ( 700 m x 3,5 m jezdnia ) - 2450 m2. 3. Roboty wykończeniowe - Formowanie poboczy wraz z plantowaniem z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 4 cm dostarczonego samochodami samowyładowczym ( 700 m x 0,25m x 2 ) - 350 m2...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 338824,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 315894,75

  • Oferta z najniższą ceną: 315894,75 / Oferta z najwyższą ceną: 409304,65

  • Waluta: PLN .