Częstochowa: Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 183787 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128181 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3682461, faks 034 3682461, 3651290.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego 100% udziałów stanowi własność Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie 2.Zamówienie zostało podzielone na 13 zadań..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.21.00-8, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 71 w Częstochowie stanowiącym zasób komunalny gminy, zarządzanym i administrowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tadeusz Lizura,Zakład Remontowo Budowlany REMONT, Mączna 93, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13896,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17542,53

 • Oferta z najniższą ceną: 17542,53 / Oferta z najwyższą ceną: 17542,53

 • Waluta: PLN .


Część NR: 5   

Nazwa: Malowanie trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stawowej 20 bl. 1 w Częstochowie stanowiącym zasób komunalny gminy, zarządzanym i administrowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tadeusz Lizura, Zakład Remontowo Budowlany REMONT, Mączna 93, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11142,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13541,97

 • Oferta z najniższą ceną: 13541,97 / Oferta z najwyższą ceną: 13541,97

 • Waluta: PLN .


Część NR: 6   

Nazwa: Malowanie trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stawowej 20 bl. 2 w Częstochowie stanowiącym zasób komunalny gminy, zarządzanym i administrowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tadeusz Lizura, Zakład Remontowo Budowlany REMONT, Mączna 93, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11142,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13541,97

 • Oferta z najniższą ceną: 13541,97 / Oferta z najwyższą ceną: 13541,97

 • Waluta: PLN .


Część NR: 7   

Nazwa: Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bardowskiego 21 b w Częstochowie stanowiącym zasób komunalny gminy, zarządzanym i administrowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU FARGO Michał Gierczycki, ul. Miła 12, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6632,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8765,36

 • Oferta z najniższą ceną: 8765,36 / Oferta z najwyższą ceną: 8765,36

 • Waluta: PLN .


Część NR: 8   

Nazwa: Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bardowskiego 21 c w Częstochowie stanowiącym zasób komunalny gminy, zarządzanym i administrowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU FARGO Michał Gierczycki, ul. Miła 12, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6464,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8544,07

 • Oferta z najniższą ceną: 8544,07 / Oferta z najwyższą ceną: 8544,07

 • Waluta: PLN .


Część NR: 11   

Nazwa: Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 84 w Częstochowie stanowiącym zasób komunalny gminy, zarządzanym i administrowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU FARGO Michał Gierczycki, ul. Miła 12, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14291,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17280,00

 • Oferta z najniższą ceną: 17280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17280,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 12   

Nazwa: Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Łukasińskiego 67A w Częstochowie stanowiącym zasób komunalny gminy, zarządzanym i administrowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU FARGO Michał Gierczycki, ul. Miła 12, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11969,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14580,00

 • Oferta z najniższą ceną: 14580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14580,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 13   

Nazwa: Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 96 w Częstochowie stanowiącym zasób komunalny gminy, zarządzanym i administrowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU FARGO Michał Gierczycki, ul. Miła 12, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11435,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12960,00

 • Oferta z najniższą ceną: 12960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12960,00

 • Waluta: PLN .